Websitet anvender cookies. Læs mere... 
Munkebo Erhvervsforening

Love for Munkebo Erhvervsforening 

 
§ 1.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser, og give disse anledning til mindst 4 gange om året, efter indkaldelse fra bestyrelsen at samles, for at udveksle meninger og ideer.

§ 2.

Som medlem kan optages alle erhvervsdrivende i Munkebo og omegn eller deres stedlige repræsentant. Medlemmer, som afhænder deres virksomhed efter at de er fyldt 60år, kan fortsætte som medlemmer som hidtil

§ 3.

Medlemskontingentet fastsættes hvert år af generalforsamlingen. - Medlemskontingentet betales forud for et år ad gangen, senest 1. juli. - Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 4.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Der afgår hvert andet år 2 og hvert andet år 3 bestyrelsesmedlemmer. Første år afgår 2 medlemmer ved lodtrækning. Der vælges endvidere 2 sup-pleanter samt 2 revisorer.

§ 5.

Efter hvert års generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kas-serer og sekretær. Bestyrelsen er bemyndiget til at afholde alle nødvendige udgifter på foreningens regning. Bestyrelsen tegner foreningen og hæfter solidarisk for foreningens midler.

§ 6.

Generalforsamling afholdes en gang årligt i februar måned, eller så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, og indkaldes med 8 dages varsel.
- Dagsorden på den ordinære generalforsamling:

1. Beretning
2. Regnskabet fremlægges til godkendelse
3. Valg
4. Indkomne forslag

§ 7.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt kræver det.

§ 8.

Ind- og udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til formanden.

§ 9.

Foreningen skal være absolut upolitisk, og drøftelse af politik skal være bandlyst ved møder og sammenkomster.

§ 10.

Foreningen kan kun opløses, når på en ekstraordinær generalforsamling 3/4 af foreningens medlemmer stemmer derfor. Foreningens midler anvendes da til et lokalt velgørende formål.


Således vedtaget på den stiftende generalforsamling, tirsdag den 29. marts 1960.
Ændring foretaget på ekstraordinær generalforsamling, den 4. april 1979.
Ændring foretaget på ordinær generalforsamling, den 9. marts 2007.
Ændring foretaget på ordinær generalforsamling, den 6. marts 2008.