13. juni 2024 - 13:15Historien om Munkebo Erhvervsforening 

Munkebo-Dræby Handels-, og Håndværker og Industriforening var en af de mange foreninger, der skød op i Munkebo i takt med, at byen voksede. Det var en kreds af handlende og håndværker, der i marts 1960 tog initiativ til foreningen med det imposante navn, og selve stiftelsen fandt sted ved en generalforsamling på Munkebo Kro den 29. marts. 20 deltog i generalforsamlingen, fremgår det af foreningens protokol.

Alle medlte sig starks ind i foreningen og valgte købmand Frede Aabjerg til foreningens første formand. Bankbestyrer Weber Jeppesen, tømrermester H. Duelund, slagtermester Olaf Hansen og uddeler Olaf Nielsen blev valgt til bestyrelsen, mens manufakturhandler F. Krogh og mekaniker Ernst Nielsen blev suppleanter.

Mange centrale emner blev hurtigt taget op og diskuteret i den nye forening blandt andet gang- og cykelsti til skolen og muligheden for handel med værftet, men man var også til fest og selskabelighed, og allerede i maj var foreningen klar med det første arrangement - foredrag og kaffebord - for medlemmer på Bakken.

Næste arrangement var andespil samme sted, men næsten samtidig besluttede man at lade Manfred Knudsen udarbejde et projekt for opførelse af 10 huse med foreningen som primus motor - dog uden økonomisk medvirken. Byggeriet skulle stå åben for alle.

Det fremgår af protokollen, at der blev arbejdet meget med ideen, og at der blev forhandlet med kommunen, og i januar '61 er man nået så langt, at man er klar til at indrykke annonce i Munkebo Avis. To måneder senere må bestyrelsen imidlertid erkende, at byggeriet af de ti huse er for dyrt, og man må opgive projektet.

Ved generalforsamlingen i 1962 blev depotejer Ib Bernbom valgt til ny formand, og på samme møde bliver det oplyst, at marketenderiudvalget på Værftet og nogle handlende i Odense havde planer om at lave busture til Odense med henblik på indkøb på rekvisitioner udstedt af marketenderiet. Det blev samtidig oplyst, at ejendomsselskabet fortrinsvis brugte udenbys leverandører ved montering af de huse, hvor skotterne bor. Det var bestemt ikke oplysninger, der faldt i god jord i foreningen, og man besluttede at følge sagerne nøje. Man stillede sågar spørgsmålstegn ved lovligheden af de planlagte busture.

At dømme efter protokollen falder aktivitetsniveauet efterfølgende en del, selv om der både blev arrangeret medlemsmøder, andespil, spisning og sommerudflugter. Og nærmest som en selvfølge var byplanvedtægt nr. 10 for den gamle bydel til debat i bestyrelsen, der gjorde skriftlig indsigelse i efteråret '64. Også centralen var til debat, idet bestyrelsen ønskede navnet ændret til Munkebo Telefoncentral.

Når der blev holdt møder deltog der typisk fra 15 til 25 medlemmer, og netop 20 medlemmer deltog, da man i januar 66 valgte tre nye bestyrelsesmedlemmer Jørgen Nielsen, Frede Krogh og Leif Johansen samt suppleanterne Poul Erik Hansen og Sv. Aage Andersen. Med i bestyrelsen på det tidspunkt var desuden Johs. Jørgensen og Weber Jeppesen, der i øvrigt blev valgt til ny formand på generalforsamlingen.

Det fremgår, at foreningen har 59 medlemmer ved årsskiftet 66-67, og der er gang i festlighederne: Der er spisning med damer på Bakken, der tilrettelægges fastelavnsfest "med små overraskelser" og der spilles fodboldkamp mod sognerådet med resultatet 5-5. Og det er fortsat små og store sager, man tager sig af i bestyrelsen.

Man begynder for eksempel at drøfte muligheden for etablering af industrihuse og af et byggeselskab, der kunne opføre lejligheder i byen, men man husker også, at slagtermester Peder Madsen fylder 50 år, og at han i den anledning skal overrækkes en ks. Grønne Tuborg. Endelig tegner foreningen et livsvarigt medlemskab i Munkebo Idrætscenter. Pris 200 kr. Kegleturneringen var også blevet en årlig tilbagevendende begivenhed.

I maj '68 sætter foreningen efter nogen diskussion trumf på og indrykker en annonce, hvor man bekendtgør, at samltlige handlende i fremtiden lukker kl. 12 om lørdagen. Undtaget er dog blandt andet bagere og kiosker. Begrundelsen er den overenskomstmæssige nedsættelse af arbejdstiden.

Og således går livet videre i Munkebo - Dræby Handels-, Håndværker og Industriforening. Store og små sager drøftes, der skiftes ud på bestyrelsesposterne, og der holdes møder, fester og andespil. På et tidspunkt vælges bogtrykker Jørgen Nielsen til formand for foreningen. Og han var også formand, da foreningen i 1975 skulle holde 15-års stiftelsesfest. Bestyrelsen så med stor alvor på den sag, og man valgte at tage til prøvespisning for ikke senere at skuffe medlemmerne.

Det førte til følgende muntre formulering i prodokollen formuleret af sekretær Finn Tengberg-Hansen: "Prøvemåltid serveredes på Sortebro Kro - alle overlevede. Bordpynten blev ikke spist - derfor nægtede vi at betale denne, også til den 10. maj. Kroens personale blev grundigt instruerede om vore ønsker til deres optrædelsesform. Det blev vedtaget at betale kr. 62,- pr. kuvert, excl. det våde - på betingelse af fuld diskretionsanerkendelse".

Afslutningsvis er det værd at nævne, at foreningen fortsat lever, at gentagne forslag om at lægge den sammen med Bycenterforeningen er blevet afvist, og at den i 1979 skiftede navn til Munkebo Erhvervsforening.